Platnosť a účinnosť odo dňa 18.02.2013, pre elektronický obchod www.mcena.sk

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (VOP) upravujú vzťahy medzi Odberateľom a Dodávateľom v oblasti predaja hodiniek a oceľových šperkov medzi spoločnosťou M-CENA, s.r.o. a jej obchodnými partnermi prostredníctvom webovej stránky www.mcena.sk (ďalej len “Webová stránka“). Odberateľ doručením návrhu objednávky do dispozície Dodávateľa potvrdzuje, že sa oznámil s týmito VOP Dodávateľa, ktorých nevyhnutnú súčasť tvorí reklamačný poriadok Dodávateľa, a že s nimi súhlasí.

Odberateľom môže byť fyzická alebo právnická osoba organizovaná podľa zákonov Slovenskej republiky, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť v zmysle ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) s oprávnením na činnosť “Maloobchod v rozsahu voľných živností “. Oprávnenie na výkon uvedenej činnosti preukazuje Odberateľ platným originálom výpisu z obchodného, resp. živnostenského registra a osvedčením o registrácií DPH. Uvedené originály dokumentov nesmú byť staršie ako tri mesiace. Odberateľ doručením návrhu objednávky do dispozície Dodávateľa vyhlasuje, že tovar nakupuje za účelom ďalšieho predaja.

Zmluva o obchodných vzťahoch – definuje základné podmienky spolupráce medzi Odberateľom a Dodávateľom (ďalej len “Zmluva“). Zmluvu dopĺňajú platné VOP, ktoré má Dodávateľ právo meniť bez súhlasu Odberateľa. Vyplnený originál Zmluvy zasiela Odberateľ v dvoch origináloch spolu s originálom výpisu z obchodného, resp. živnostenského registra a osvedčením o registrácií DPH. Registrovať Odberateľa môže len člen štatutárneho orgánu spoločnosti, resp. živnostník alebo len splnomocnený zástupca. V takom prípade je potrebné k Zmluve doložiť plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa. Po uzatvorení Zmluvy Dodávateľ odošle originál Zmluvy Odberateľovi a bezodkladne zaregistruje Odberateľa do systému. V rámci registrácie Dodávateľ odosiela Odberateľovi heslo a login Odberateľa za účelom obchodovania, a to pri právnických osobách do vlastných rúk člena štatutárneho orgánu spoločnosti alebo splnomocneného zástupcu spoločnosti, resp. pri fyzických osobách do vlastných rúk živnostníka alebo zodpovedného zástupcu živnostníka (ďalej len “Registrovaný“). Registrovaný zodpovedá za zneužitie prideleného hesla a loginu (zamestnanec, živnostník, tretia osoba v prevádzke podnikateľa,…) v rozsahu skutočnej škody, ktorá takým konaním Dodávateľovi vznikla. V prípade akejkoľvek zmeny Odberateľa (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania, adresa prevádzkarne, zmena v personálnom obsadení štatutárnych orgánov, splnomocnených zástupcov, rozhodnutí o zlúčení, splynutí, rozdelení spoločností, resp. predaji podniku Odberateľa alebo jeho časti, rozhodnutí o vstupu do likvidácie a o začatí konkurzného konania na majetok Odberateľa), v zmysle ustanovení Zmluvy, je Odberateľ povinný preukázateľne oznámiť uskutočnenie takej zmeny do 10 dní odo dňa jej účinnosti. Pri nesplnení tejto povinnosti je Dodávateľ oprávnený požadovať od Odberateľa zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.

Objednávka Odberateľa sa stáva pre Odberateľa záväznou okamihom jej odoslania. Bezodkladne po akceptácii objednávky a príprave tovaru na odoslanie (resp. osobné prevzatie) je Dodávateľ povinný vytlačiť dodací list obsahujúci špecifikáciu tovaru objednaného Odberateľom. Kúpna zmluva vzniká okamihom potvrdenia objednávky zo strany Dodávateľa. Pri objednávke tovaru je Odberateľ povinný uviesť akceptovaný spôsob dodania tovaru v rámci systému, v ktorom tovar objednal. Dodávateľ spôsobom určeným Odberateľom doručí tovar na Odberateľom určenú adresu.
Odberateľ nie je oprávnený zrušiť alebo odvolať objednávku po čase, kedy bola potvrdená Dodávateľom.